شهرداران قبلی

شهرداران قبلی

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سوابق

مدت

1

نادر اخوان

لیسانس کشاورزی

سال 77لغایت 84

2

داود نصراللهی

لیسانس عمران

سال 85 لغایت 86

3

سید امیر مرتضوی

سال 86 لغایت 88

4

امیر هادی

لیسانس عمران

سال 88 لغایت 89

5

رحمان ابراهیمی

لیسانس کشاورزی

سال 89 لغایت 92

6

شعبان یادگاری

لیسانس عمران

مسئول درآمد-معاون-مسئول عمران- فنی شهرسازی-نماینده شهردار در کمیسیون ماده 5

سال 92.3.23 لغایت 96/6/6

 7

 رحیم سلیمی

کاردانی کامپیوتر- لیسانس حسابداری  مسئول درآمد- مسئول کمیسیون ماده77-17 سال سابقه کار-4 سال دبیر شورا

مورخ96/6/6 ادامه دارد