قوانین و آیین نامه ها

ماده 55 قوانين و مقررات مربوط به شهر و شهرداری

1-     ايجاد خيابان ها و کوچه ها و ميدان ها و باغ های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانين موضوعه.
2-   تنظيف و نگهداری و تسطيح معابر و انهار عمومی ومجاری آب ها و فاضلاب و تنقيه قنوات مربوطه به شهر و تامين آب و روشنايی به وسائل ممکنه.
تبصره 1- سد معابر عمومی واشغال پياده روها و استفاده غير مجاز آنهاو ميدان ها و پارک ها و باغ های عمومی برای کسب يا سکنی و يا هر عنوان ديگر ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلو گيری و در رفع موانع موجود وآزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق وسيله مامورين خود راسا” اقدام کند. در مورد دکه های منصوب قبل از تصويب اين قانون ، شهرداری مکلف است نسبت به برداشتن آنها اقدام و چنانچه صاحبان اين قبيل دکه ها ادعای خسارتی داشتند با نظر کميسيون مقرر در ماده 77 نسبت به جبران خسارات آنها اقدام کند ولی کسانی که بعد از تصويب اين قانون اقدام به نصب دکه هايی در معابر عمومی کنند شهرداری موظف است راسا” و به وسيله مامورين خود در برداشتن اين قبيل دکه ها و رفع سد معبر اقدام کند و اشخاص مزبور حق ادعای هيچگونه خسارتی نخواهند داشت.
تبصره 2- احداث تاسيسات توليدیو توزيع برق و تعيين نرخ آن در شهر ها تا موقعی که وزارت آب و برق نيروی آن را تامين نکرده است با موافقت قبلی وزارت آب و برق به عهده شهرداری است.
تهيه آب مشروب شهر ها و تا مين وسائل توزيع و وضع مقررات مربوط به آن و همچنين تعيين نرخ آب در شهر ها به استثنای مواردی که سازمان های تابعه وزارت آب و برق عهده دار آن هستند با تصويب انجمن شهر به عهده شهرداری خواهد بود. اين قبيل شهرداری ها می توانند با تصويب انجمن شهر و تاييد وزارت کشور تهيه آب مشروب و توزيع آن را به  موسساتی که طبق اصول بهداشتی عمل نمايند واگذار کنند.
تبصره3- موسسات خيريه که تامين آب شهرها را قبل از تصويب اين قانون به عهده داشته اند و عمليات آن ها مورد تاييد شهرداری محل و وزارت کشور باشد، مي توانند کماکان به کار خود ادامه دهند.
تبصره4- شهرداری مکلف است محل های مخصوصی برای تخليه زباله و نخاله و فضولات ساختمانی و مواد رسوبی فاضلاب ها و نظاير آنها تعيين و ضمن انتشار آگهی به اطلاع عموم برساند .
محلهای تخليه زباله بايد خارج از محدوده شهر تعيين شود و محل تاسيس کارخانجات تبديل زباله به کود به تشخيص شهرداری خواهد بود.
رانندگان وسائل نقليه اعم از کندرو و يا موتوری مکلفند آنها را فقط در محل های تعيين شده از طرف شهرداری خالی نمايند .
مجازات متخلفين طبق ماده 276 قانون کيفر عمومی تعيين می شود . در صورت تخلف مراتب هر بار در گواهی نامه رانندگی متخلف قيد و اگر ظرف يک سال سه بار مرتکب همان تخلف شود بار سوم به حداکثر مجازات خلافی محکوم و گواهی نامه او برای يک سال ضبط می شود و در همان مدت از رانندگی ممنوع خواهد بود .
به تخلفات مزبور در دادگاه بخش رسيدگی خواهد شد.
3-   مراقبت و اهتمام کامل در نصب برگه قيمت بر روی اجناس و اجرای تصميمات انجمن نسبت به ارزانی و فراوانی خواربار و مواد مورد احتياج عمومی و جلوگيری از فروش اجناس فاسد و معدوم نمودن آنها.
4-   مراقبت در امور بهداشتی ساکنين شهر و تشريک مساعی با موسسات وزارت بهداری در آبله کوبی و تلقيح واکسن و غيره برای جلوگيریاز امراض ساريه.
5-     جلوگيری از گدايي و واداشتن گدايان به کار و توسعه آموزش عمومی و غيره.
6-   اجرای تبصره يک ماده 8 قانون تعليمات اجباری و تاسيس موسسات فرهنگی و بهداشتی و تعاونی مانند بنگاه حمايت مادران و نوانخانه و پرورشگاه و درمانگاه و بيمارستان و شيرخوارگاه و تيمارستان و کتابخانه و کلاس های مبارزه با بی سوادی و کودکستان و باغ کودکان وامثال آندر حدود اعتبارات مصوب و همچنينکمک به اين قبيل موسسات و مساعدت مالی به انجمن های خانه و مدرسهو اردوی کار .
       شهرداری در اين قبيل موارد و همچنين در مورد موزه ها و خانه های فرهنگی و زندان با تصويب انجمن شهر از اراضی متعلق به خود با حفظ مالکيت به رايگان و يا با شرائط معين به منظور ساختمان و استفاده به اختيار موسسات مربوط خواهد گذاشت .
تبصره1- تبصره ماده 5 قانون نظارت در مصرف سهميه فرهنگ از درآمد شهرداری ها مصوب 28/3/34 به قوت خود باقی است.
تبصره2- تبصره 59 قانون بودجه سال 1339 کل کشور به قوت خود باقی است.
7-     حفظ و اداره کردن دارائی منقول و غير منقول شهرداری و اقامه دعوی بر اشخاص و دفاع از دعاوی اشخاص عليه شهرداری.
8-   برآورد و تنظيم بودجه و متمم بودجه و اصلاح بودجه ومتمم بودجه شهرداری و تنظيم پيشنهاد برنامه ساختمانی و اجرای آن پس از تصويب  انجمن شهر يک نسخه از بودجه مصوب و برنامه ساختمانی به وسيله فرماندار يا بخشدار به وزارت کشور ارسال می شود.
9-   انجام معاملات شهرداری اعم از خريد و فروش اموال منقول و غير منقول و مقاطعه واجاره و استيجاره پس از تصويب انجمن شهر با رعايت صلاح و صرفهو مقررات آيين نامه مالی شهرداری ها پيش بينی شده در اين قانون.
10-اهدا و قبول اعانات و هدايا به نام شهر با تصويب انجمن.
اعانات پرداختی به شهرداری يا موسسات خيريه ازطرف وزارت دارايي جزء هزينه قابل قبول اعانه دهندگان پذيرفته می شود و اعانه دهنده نسبت به مبلغ اعانه ای که داده است از ماليات بر درآمد معاف می باشد.
11-نظارت و مراقبت در صحت اوزان و مقياس ها.
12-تهيه آمار مربوط به امور شهر و مواليد و متوفيات.
13-ايجاد غسالخانهو گورستان و تهيه وسائل حمل اموات و مراقبت در انتظام امور آنها.
14-اتخاذ تدابير موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سيل و حريق و همچنين رفع خطر از بناها و ديوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه ها واماکن عمومی و دالان های عمومی و خصوصی و پر کردن و پوشاندن چاه ها و چاله های واقع در معابر و جلوگيری از گذاشتن هر نوع اشياء در بالکن ها و ايوانهای مشرف و مجاور به معابر عمومی که افتادن آنها موجب خطر برای عابرين است و جلوگيری از ناودان ها و دودکش های ساختمان ها که باعث زحمت و خسارت ساکنين شهرها باشد.
تبصره- در کليه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غيره و رفع مزاحمت های مندرج در ماده فوق ، شهرداری پس از کسب نظر مامور فنی خود به مالکين يا صاحبان اماکن يا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ مهلت دار متناسبی صادر می نمايد و اگر دستور شهرداری در مهلت معين به موقع اجرا گذاشتهنشود شهرداری راسا” با مراقبت مامورين خود اقدام به رفع خطر يا مزاحمت خواهد نمود و هزينه مصروف را به اضافه صدی پانزده خسارت از طرف دريافت خواهد کرد.
مقررات فوق شامل کليه اماکن عمومی مانند سينماها- گرمابه ها – مهمانخانه ها – دکاکين- قهوه خانه ها- کافه رستوران ها- پاساژها و امثال آن که محل رفت وآمد مراجعه عمومی است نيز می باشد .
15-جلوگيری از شيوع امراض ساريه انسانی و حيوانی و اعلام اين گونه بيماری ها به وزارت بهداری و دامپزشکی و شهرداری های مجاور هنگامبروز آنها و دور نگاهداشتن بيمارام مبتلا به امراض ساريه بوده و يا در شهر بلاصاحب و مضر هستند.
16- تهيه مقررات صنفی و پيشنهاد آن به انجمن شهر و مراقبت در امور صحی اصناف و پيشه وران.
17- پيشنهاد اصلاح نقشه شهر در صورت لزوم و تعيين قيمت عادله اراضی و ابنيه متعلق به اشخاص که مورد احتياج شهر باشد بر طبق قانون توسعه معابر و تامين محل پرداخت آن و ايجاد و توسعهمعابر و خيابان ها و ميدان ها و باغ های عمومی و تهيه اراضی مورد احتياج برای لوله کشی و فاضلاب اعم از داخل يا خارج شهر و همچنين تهيه اراضی لازم برای ساختمان مخزن و نصب دستگاه تصفيه و آبگيری و متعلقات آنها بر طبق قانون توسعه معابر.
18- تهيه و تعين ميدان های عمومی برای خريد و فروش ارزاق و توقف وسائط نقليه و غيره.
19-تهيه و تدوين آيئن نامه برای فراوانی و مرغوبيت و حسن اداره فروش گوشت و نان شهر و اجرای آن پس از تصويب انجمن شهر.
 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *