اخبار

اجرای طرح ممیزی(طبقه بندی و برداشت اطلاعات از فضاها) املاک شهر خنداب

اجرای طرح ممیزی(طبقه بندی و برداشت اطلاعات از فضاها) املاک شهر خنداب

شهردار خنداب در خصوص هدف و بیان دستاوردهای کلان طرح عنوان نمودند که علاوه بر شناسایی و ایجاد منابع درآمدی  موجب ایجاد بانک جامع اطلاعات و بروز رسانی کلیه املاک و اراضی موجود شهر ،  اطلاعات مربوط به کاربری ها و کاربردهای وضع موجود ، جانمایی املاک ، شناسایی اراضی بایر ، متروکه و باقیمانده از طرح ها ، شناسایی واحدهای خالی از سکنه ، شناسایی معابر فاقد نام ، بروز رسانی اطلاعات حرف و مشاغل ، بروز رسانی آخرین اطلاعات مالکین و بهره برداران ، اطلاعات مربوط به ایمنی ساختمانها ، اطلاعات مربوط به کد پستی و شماره شناسایی کنتور آب و برق و گاز و تلفن از جمله اطلاعات و برداشت میدانی در اجرای طرح ممیزی است.