اخبار

عملیات خط کشی طولی خیابانهای سطح شهر

به گزارش روابط عمومی شهرداری خنداب با هدف افزایش ضریب ایمنی ، تسریع و تسهیل در تردد خودروها، ساماندهی ترافیک، منظم کردن حرکت وسایل نقلیه و آگاهی دادن به رانندگان در خیابانهای سطح شهر مطابق اصول استاندارد 35 کیلومتر از خیابانهای سطح شهر خط کشی شد.