اخبار, عمرانی

ادامه عملیات جدول گذاری با هدف بهسازی و ساماندهی معابر شهر

ادامه عملیات جدولگذاری معابردر راستای بهسازی و ساماندهی معابر و هدایت آبهای سطحی