اخبار, عمرانی

آغاز  عملیات جدولگذاری کوچه سلامت

آغاز  عملیات جدولگذاری کوچه سلامت در راستای بهسازی و ساماندهی معابر و هدایت آبهای سطحی