اخبار, عمرانی

عملیات سنگ نمای نماز خانه بین راهی

ادامه عملیات سنگ نمای نماز خانه بین راهی