اولین جلسه اداری شهرداری با حضور شهردار و کارکنان شهرداری 

به گزارش روابط عمومی شهرداری خنداب: اولین جلسه اداری شهرداری خنداب با حضور شهردار و کارکنان شهرداری برگزار گردید.مهندس احدی...

ادامه مطلب